Kode: J2WM5XDE8 - Gælder på orginalprisen

Garanti

GARANTI - HAFA - OP TIL 25 ÅR

GÆLDER FOR PRODUKTER KØBT EFTER 1/1 2022

Produktgarantier for Hafa:
Badeværelsesmøbler - 25 år
Bruser IglooPro - 25 år
Bad / håndklædetørrer / håndvask / armatur / toilet / spejle / øvrige bruser / andet - 5 år

I perioden for den lovpligtige reklamationsret, som er 2 år, vil Hafa via sin egen serviceorganisation eller en autoriseret servicepartner efter eget skøn enten reparere det defekte produkt eller erstatte det med et tilsvarende eller sammenligneligt produkt. I sådanne tilfælde betaler Hafa for reparation, reservedele, arbejde og eventuelle personrejser, forudsat at produktet kan repareres uden yderligere udgifter for Hafa. Efter udløbet af den lovpligtige reklamationsret på 2 år kan reservedele/ produkter fås uden beregning. Der betales ikke erstatning for eventuelle øvrige omkostninger, såsom arbejdsløn i forbindelse med udskiftning/reparation, øvrige udgifter, tab af indtægter eller andet tab i forbindelse med afhjælpning af problemet.
Reparationer som ikke er godkendt af Hafa eller en autoriseret servicepartner, betales ikke. Udskiftede dele tilfalder Hafa. Hvis produktet ikke længere sælges af Hafa, tilbyder Hafa et egnet erstatningsprodukt. Det er Hafa, som afgør, hvad der er et egnet erstatningsprodukt. Hvis det i forbindelse med Hafas undersøgelse viser sig, at det ikke drejer sig om en garantisag, kan forbrugeren blive debiteret for eventuelle undersøgelsesomkostninger.

Garantibetingelser
Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. Garantien gælder fra produktets oprindelige købsdato. Der skal fremvises en købskvittering, for at garantien gælder. Garantien gælder kun den oprindelige køber af de fastinstallerede produkter og kan ikke overdrages. Reklamationssagen skal anmeldes inden for en rimelig tid (maks. 2 måneder), efter at fejlen er opdaget. Hvis der ikke foretages en sådan anmeldelse til trods for, at køberen har opdaget eller burde have opdaget fejlen, mister køberen retten til at påberåbe sig garantien. 
Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet anvendt til andet end hjemmebrug i et badeværelsesmiljø. Badeværelsesmøbler, der udsættes for direkte kontakt med rindende vand fra en bruser eller et badekar, er ikke omfattet af garantien. Garantien gælder ikke produkter, som er blevet opbevaret eller monteret forkert, som er blevet anvendt på en uhensigtsmæssig eller forkert måde, eller som er ændret eller rengjort med en forkert rengøringsmetode eller forkerte rengøringsprodukter. Garantien omfatter ikke almindeligt slid, ridser, mærker eller skader forårsaget af stød eller et ulykkestilfælde. Garantien gælder heller ikke forbrugsvarer, såsom elpærer, lysrør, LED-belysning og toiletlåg, eller ødelagte spejle eller transportskader. Garantien gælder ikke frostskader, eller hvis der er opstået skader og funktionsfejl på grund af urenheder eller kalk i vandet. Garantien gælder heller ikke skader, som er opstået i forbindelse med lynnedslag eller unormale spændingsvariationer i elnettet. Garantien dækker ikke følgeskader på grund af fejl i det leverede produkt. Garantien gælder kun i Norden. Produktet skal være tilgængeligt i forbindelse med service.

Monterings- og vedligeholdelsesanvisninger
For at kunne anvende garantien skal produktets monterings- og vedligeholdelsesanvisninger være fulgt. Monterings- og vedligeholdelsesanvisningerne ligger i produktets emballage eller kan findes på www.hafa.dk. Monteringen skal være fagligt korrekt udført.

Sådan får du hjælp
Kontakt forhandleren. Sørg for altid at gemme din købskvittering. Den gælder som købsbevis. Du skal kunne fremvise købskvitteringen, for at garantien gælder.